icon
100/110 cm

 
icon
148cm

 
icon
napis (waga)